REGULAMIN

Funkcjonowania Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i korzystania z oferty zajęć TUTW.

2. Pracownicy TCK są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. II semestr akademicki trwać będzie od 31 stycznia do 30 maja  2022 roku.

4. Prawo udziału w wykładach i zajęciach będą mieli słuchacze,  którzy opłacili wpisowe na II semestr roku akademickiego 2021/2022.  Przy czym w wykładach będzie mogło brać udział max. 170 osób, w zajęciach fakultatywnych,  w zależności od obowiązujących przepisów i wytycznych

5. O przyjęciu decydować będzie kolejność zapisów

6. Uczestnicy zobowiązani są posiadać swoją matę do ćwiczeń

7. Uczestników TUTW obowiązywał będzie nowy cennik, wprowadzony stosownym zarządzeniem Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury

8. Opłaty za udział w zajęciach fakultatywnych będą pobierane z góry za dany miesiąc kalendarzowy.  W przypadku nieobecności na zajęciach słuchacz pokrywa koszt lub wyznacza za siebie innego uczestnika

9. We wszystkich pomieszczeniach należy przestrzegać zasad obowiązujących w trakcie pandemii.  

10. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz poddać się wyrywkowemu mierzeniu temperatury

11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnik podda się procedurze postępowania zgodnie z wytycznymi GIS

12. Uczestnicy UTW zobowiązani są wypełnić stosowne oświadczenie i w razie jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia powiadomić koordynatora.

13. W sytuacji zarażenia się COVID-19 na terenie DK „Sokół” uczestnik nie będzie  wnosił skarg, zażaleń i pretensji do Trzebińskiego Centrum Kultury będąc całkowicie świadomym  zagrożenia epidemicznego mającego miejsce w obecnej sytuacji w kraju.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych oraz numeru telefonu w przypadku zarażenia COVID-19.

15. Udział zajęciach Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

16. Regulamin został sporządzony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

17. Regulamin wchodzi w życie od dnia 3 stycznia  2022 roku.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 0/02/0211 - 02 /DKS/2022/EF

Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini

z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie

cennika za udział w zajęciach Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-COV-2

                                                           § 1

Wprowadzam – jako obowiązujące – następujące opłaty:

Udział w wykładach – opłata obejmująca  semestr od 31 stycznia do 30 maja 2022 roku

Wszyscy słuchacze -      50 zł.

 

Zajęcia fakultatywne trwające 50 minut

języki obce ( angielski, niemiecki ) – 10 zł.

terapia tańcem – 10 zł.

zajęcia taneczno – ruchowe – 10 zł.

ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” – 15 zł.

Zajęcia fakultatywne trwające 90 minut

joga – 18 zł.

                                                           § 2

Opłatę za udział w wykładach należy uiścić do dnia 10 lutego 2022 roku.

Należności za zajęcia fakultatywne powinny być uiszczane z góry za każdy miesiąc na pierwszych zajęciach danego miesiąca.

                                                           § 3

Do pobierania wszelkich opłat upoważnieni są pracownicy DK „Sokół”

                                                           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 roku.