Zapraszamy do Dworu Zieleniewskich na koncert "Orchestra Dedicated Groborz Cronies home" w składzie:
WOJCIECH GROBORZ – lead, piano and arrangements
MARCIN ŚLUSARCZYK — Alto Sax
BARTŁOMIEJ NOSZKA — Tenor Sax
MARCIN KONIECZKOWICZ — Baritone Sax
MATEUSZ WACHTARCZYK — Trumpet
WOJCIECH SZWUGIER — Bass
GRZEGORZ PAŁKA — Drums
Koncert odbywa się w ramach festiwalu "Jazz z Wami"
6.10.2023, godz. 19:00
Dwór Zieleniewskich w Trzebini
bilety: 60 zł do nabycia w Dworze Zieleniewskich tel. 32 6122 368, Domu Kultury "Sokół" tel. 32 6110 621 oraz na kupbilecik.pl

2023 10 06 jazz z wami plakat

Sześciu młodych, otwartych na życie artystów prowadzonych przez trepa specjalizującego się w nieustannym wyważaniu otwartych drzwi, jednak za każdym razem na odświeżony sposób. Nie zostawiamy cienia wątpliwości; stylistycznie jest to środek Jazzu.
Wojtek Groborz, krakowski pianista, bandleader, aranżer, kompozytor i edukator jazzowy. Od wielu lat aktywny propagator stylu BeBop. Jest także znany z prowadzenia wielu formacji pod własnym nazwiskiem od tria do big bandu, ze współpracy z Extra Ballem Jarosława Śmietany, Januszem Muniakiem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Majewskim, Leszkiem Żądło (Zadlo) i innymi postaciami sceny jazzowej. Od ponad 30 lat działający w legendarnej, istniejącej ponad 50 lat grupie Jazz Band Ball Orchestra. Obecnie także wykłada na swojej macierzystej alma mater; Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji.
Orche­stra Dedi­ca­ted — Orkie­stra Oddana; nazwa ozna­cza różne idee odda­nia.
Pierw­sza to muzyczne odda­nie hołdu pamięci Janu­sza Muniaka, wiel­kiego Muzyka, a także przy­ja­ciela, men­tora i nauczy­ciela i jed­no­cze­śnie nasze zobo­wią­za­nie wobec niego i innych Mistrzów, któ­rzy ode­szli z ziem­skiego domu.
Dru­gie odda­nie to nasz odda­nie dla Muzyki. Od momentu pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze drogi Jaz­zmana, z reguły całe jego życie oddane jest Muzyce.
I trze­cie odda­nie; nasza Muzyka jest dedy­ko­wana P. T. publicz­no­ści, bez któ­rej to dru­gie odda­nie nie mia­łoby sensu.
Pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym Orche­stra Dedi­ca­ted nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści — jest to śro­dek Jazzu z mocno zaak­cen­to­wa­nymi wpły­wami idoli lidera — Dizzy Gil­le­spiego, The­lo­nio­usa Monka, Duke Ellingtona, Tada Dame­rona. Taneczny drive sek­cji ryt­micz­nej i mocne, aku­styczne, żywe brzmie­nie czte­rech instru­men­tów dętych two­rzą zna­ko­mitą orga­ni­za­cję muzyczną nie­zbyt czę­sto spo­ty­ka­nego typu w obec­nych cza­sach.